GEM มุ่งมั่นสู่ระบบการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

 
บริษัทย่อย
1. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”)
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายส่ง และจำหน่ายปลีก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้แทนจำหน่าย (Distributor) แต่เพียงผู้เดียวใน ประเทศไทย ให้กับผู้ผลิตสินค้าชั้นนำ ได้แก่ FUJITSU, ZARLINK, MICROCHIP เป็นต้น นอกจากนี้ ES ยังเป็นเป็นผู้แทน จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ ผู้ผลิตรายอื่นอีกเป็นจำนวนมาก โดยที่สินค้าของ ES ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดซื้อจาก ต่างประเทศ โดยใช้ช่องทางการจำหน่ายทางตรง โดยพนักงานฝ่ายขาย เพื่อติดต่อกับลูกค้าโรงงาน และ จำหน่ายผ่านสำนักงานขายปลีก 2 แห่ง เพื่อเป็นคลังสินค้า และ เป็นที่จัดแสดงสินค้า เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เป็นบริษัทในประเทศ และ บริษัทข้ามชาติ ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศไทย นอกจากนี้ ES ยัง จำหน่ายวัตถุดิบ ให้กับกลุ่ม บริษัทฟอร์ท เพื่อใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกด้วย
2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (”GTS”)
ดำเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัย ค้นคว้าเทคโนโลยี ผลิต และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบ- และ อุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรครบวงจร เช่น โคมสัญญาณไฟจราจร เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ และป้ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับภายใน และ ภายนอกอาคาร เช่น จอภาพสี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Full Color LED Screen) เป็นต้น โดย GTS มีผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้แก่ เครื่องนับเวลาถอยหลัง โคมสัญญาณไฟจราจร และ ตู้ควบคุม สัญญาณไฟจราจร ทั้งนี้ งานวิจัยในผลิตภัณฑ์ของ GTS ยังได้รับ สิทธิประโยชน์ การส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท PROTOTYPE DESIGN โดยบริษัทเป็น ผู้ดำเนินการผลิตให้ทั้งหมด ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา GTS มีผลงานติดตั้งอุปกรณ์และระบบ สัญญาณไฟจราจร ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัด โดยเป็นงานประมูลติดตั้ง สัญญาณไฟจราจร ให้กับหน่วยงานของทาง ราชการทั่วประเทศ นอกจากนี้ GTS ยังสามารถผลิต และ จำหน่ายจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Full Color LED Screen) ป้ายแสดง ข้อความ หรือรูปภาพ สำหรับภายใน และภายนอกอาคาร (Moving Sign Board หรือ Variable Message Sign) โดยที่ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานราชการ ทำให้สามารถผลิต และจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ GTS ยังผลิตและจำหน่าย ป้ายจราจรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ จอภาพสีอิเล็กทรอนิกส์ (Full Color LED Screen) ให้กับ กิจการร่วมค้า Genius เพื่อนำไปติดตั้งให้กับ กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 จุด อีกด้วย
3. กิจการร่วมค้า Genius
กิจการร่วมค้า Genius ประกอบด้วย Forth ถือหุ้นร่วมกับ GTS ในสัดส่วนร้อยละ 20:80 ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันทำงานเมื่อ 21 มกราคม 2548 เพื่อเข้าดำเนินการ ติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ พร้อมการดูแลบำรุงรักษา และจัดหาผลประโยชน์ กับกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 กิจการร่วมค้าแห่งนี้ ได้รับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ พร้อมการดูแลรักษา จำนวน 40 จุด พร้อมศูนย์ควบคุมเครือข่าย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 210 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิ จัดเก็บผลประโยชน์ในด้าน การโฆษณา ในจุดที่ติดตั้งเป็นเวลา 3 ปี โดยจะต้องชำระ ค่าตอบแทน ตามข้อตกลงในสัญญา และสามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ปี เมื่อกิจการร่วมค้าแห่งนี้ สามารถปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในสัญญา
บริษัทร่วม
1. บริษัท จีเนียส อีเลคทรอนิค มิเตอร์ จำกัด (“GEM”)
เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นจำนวนร้อยละ 45 ร่วมกับผู้ถือหุ้นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัย ค้นคว้าเทคโนโลยี และจำหน่ายมิเตอร์วัดไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบริษัท เป็นผู้ดำเนินการผลิตให้ ทั้งนี้ งานวิจัยผลิตภัณฑ์ของ GEM ยังได้รับสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท PROTOTYPE DESIGN และ ได้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานสินค้า IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จากสถาบัน Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ผ่านข้อกำหนด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งทำให้ GEM มีความพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้ในทันทีที่ได้รับคำสั่งซื้อ โดยมีลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคารชุดพักอาศัย และอพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น
 
2. บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด (“FTS”)
เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 34.0 ร่วมกับผู้ถือหุ้นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 66.0 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัย ค้นคว้าเทคโนโลยี และจำหน่ายอุปกรณ์รับส่งข้อมูล ผ่านดาวเทียม ติดยานพาหนะ (“Vehicle Tracking”) ให้กับลูกค้า ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการขนส่ง รวมถึง เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป เป็นต้น โดยมีบริษัท เป็นผู้ดำเนินการผลิตให้ ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงเริ่มดำเนินธุรกิจ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าประมูลงานแทน และผ่านการ คัดเลือกจาก ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (“ธพว.”) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 เพื่อเป็นผู้จัดหา วิทยุสื่อสาร ระบบระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) พร้อมอุปกรณ์เสริม เป็นมูลค่าโครงการ รวมประมาณ 148.5 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการขับรถแท็กซี่ ได้เช่าซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว เป็นของตนเอง โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทเป็นผู้ส่งมอบตามที่ ธพว.กำหนด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน FTS สามารถเข้าประมูลงานติดตั้งและจำหน่ายในงานต่างได้ด้วยตนเองแล้ว และสามารถเข้าประมูลงานได้ทันที
กิจการร่วมค้า
1. กิจการร่วมค้า จีเนียส ทราฟฟิค - เซอร์วิส อินเตอร์คอล
กิจการร่วมค้า จีเนียส ทราฟฟิค - เซอร์วิส อินเตอร์คอล ประกอบด้วย บริษัท เซอร์วิส อินเตอร์คอล จำกัด จดทะเบียนในจังหวัดตรัง และ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำหน้าที่เสมือนตัวแทนจำหน่าย ถือหุ้นร่วมกับ GTS ซึ่งมีผลงานด้านการติดตั้ง สัญญาณไฟจราจร ในสัดส่วนร้อยละ 80:20 โดยได้ทำบันทึก ข้อตกลงร่วมกันทำงาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 เพื่อดำเนินธุรกิจ ปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในเทศบาลภูเก็ต ทั้งนี้กิจการร่วมค้าแห่งนี้ สามารถส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย ในช่วงสิ้นปี 2548 และ อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา เพื่อการบำรุงรักษา เป็นเวลา 2 ปี โดยคาดว่า จะครบกำหนด และสามารถปิด กิจการร่วมค้าแห่งนี้ได้ ในเดือนสิงหาคม ปี 2550
2. กิจการร่วมค้า เค.เอ็น.วี. เซอร์วิส
กิจการร่วมค้า เค.เอ็น.วี. เซอร์วิส ประกอบด้วย บริษัท เค.เอ็น.วี. อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำหน้าที่เสมือน ตัวแทนจำหน่าย ถือหุ้นร่วมกับ GTS ซึ่งมีผลงานด้าน การติดตั้ง สัญญาณไฟจราจร ในสัดส่วนร้อยละ 90:10 โดยได้ทำบันทึก ข้อตกลงร่วมกันทำงาน เมื่อ 10 มีนาคม 2548 เพื่อดำเนินธุรกิจ รับเหมาติดตั้ง ปรับปรุง ไฟสัญญาณจราจร ระบบ SCATS จำนวน 7 ทางแยก ในเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า กิจการร่วมค้าแห่งนี้ จะสามารถส่งมอบงาน เสร็จเรียบร้อยในเดือน สิงหาคม 2548 และ ต้องดำเนินการ ตามสัญญาเพื่อการบำรุงรักษา เป็นเวลา 2 ปี โดยคาดว่า จะครบกำหนด และสามารถปิดกิจการ ร่วมค้าแห่งนี้ได้ ในเดือนสิงหาคม 2550
3. กิจการร่วมค้า บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค แอนด์ เซอร์วิส อินเตอร์คอล จำกัด
กิจการร่วมค้า บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค แอนด์ เซอร์วิส อินเตอร์คอล จำกัด ประกอบด้วย บริษัท เซอร์วิส อินเตอร์คอล จำกัด จดทะเบียนในจังหวัดตรัง และไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำหน้าที่เสมือนตัวแทนจำหน่าย ถือหุ้นร่วมกับ GTS ซึ่งมี ผลงานด้านการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในสัดส่วนร้อยละ 80:20 โดยได้ทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกันทำงานเมื่อ 21 มกราคม 2548 เพื่อดำเนินธุรกิจปรับปรุง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในเทศบาลนครตรัง ทั้งนี้บริษัทคาดว่า กิจการร่วมค้าแห่งนี้จะสามารถส่งมอบงาน เสร็จเรียบร้อยเดือนสิงหาคม 2548 และ ต้องดำเนินการตามสัญญา เพื่อการบำรุงรักษาเป็นเวลา 2 ปี โดยคาดว่าจะครบกำหนด และ สามารถปิดกิจการร่วมค้าแห่งนี้ได้ ในเดือนสิงหาคม ปี 2550
4. กิจการร่วมค้า บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
กิจการร่วมค้า บริษัท เอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด ดำเนินธุรกิจขายป้ายไฟอิเล็กทรอนิคส์ให้กับเทศบาลหาดใหญ่และไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำหน้าที่เสมือนตัวแทนจำหน่าย ถือหุ้นร่วมกับ GTS ซึ่งมีผลงานด้านการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในสัดส่วนร้อยละ 90:10 โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ทำงานเมื่อเดือนธันวาคม 2549 เพื่อดำเนินธุรกิจขายป้ายไฟอิเล็กทรอนิคส์ให้กับเทศบาลหาดใหญ่ ทั้งนี้กิจการร่วมค้าแห่งนี้ สามารถส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อยในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2550 และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเพื่อการบำรุงรักษาเป็น เวลา 2 ปี โดยคาดว่าจะครบกำหนดในเดือนมีนาคม ปี 2552
กิจการค้าร่วม
1. กิจการค้าร่วม FORTH CONSORTIUM
กิจการค้าร่วม FORTH CONSORTIUM ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท ไพรม์ลิ้งค์ จำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยกิจการค้าร่วม FORTH CONSORTIUM ดำเนินธุรกิจรับจ้างพัฒนา และติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้า (CSS) และระบบจัดทำ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (Billing) ให้กับการไฟฟ้านครหลวง